Gedragscode

Met deze gedragscode maken we duidelijk waar wij – leden van de ABU – voor staan en hoe wij willen handelen in ons dagelijks werk. Ten opzichte van onze werkenden, opdrachtgevers en elkaar, en daarnaast ook voor de samenleving. Hij is gestoeld op onze vier kernwaarden: maatschappelijk betrokken, goed werkgeverschap, kwaliteitsbewust en betrouwbaar. In deze gedragscode werken we uit hoe we dit iedere dag opnieuw laten zien.

Wanneer we het in deze gedragscode hebben over werkenden, bedoelen we daarmee zowel de werkzoekenden die zich als kandidaat bij ons aanmelden, als de medewerkers die via ons bij opdrachtgevers aan het werk zijn. Afhankelijk van de aard van de dienstverlening kan het hierbij dus gaan over uitzendkrachten, gedetacheerde medewerkers en/of payrollmedewerkers. De beloftes in deze gedragscode moeten dan ook in het licht van deze verschillende vormen van dienstverlening worden bezien.

Download de Gedragscode als pdf

ABU. Dat werkt voor iedereen beter.

Werk is waardevol, omdat het zorgt voor inkomen, persoonlijke ontwikkeling en een bijdrage aan de samenleving. Wij – leden van de ABU – zijn trots op de rol die we al meer dan een halve eeuw spelen op de Nederlandse arbeidsmarkt. We helpen werkzoekenden aan passend werk en organisaties aan perspectief. Zo helpen we onze opdrachtgevers bij vraagstukken van wendbaarheid en flexibiliteit.

Al miljoenen werkenden hebben we aan vast of flexibel werk geholpen. Dat doen we allemaal op onze eigen manier, in gezonde onderlinge concurrentie. Afgezien daarvan hebben we een gedeelde missie: werk van waarde laten zijn voor mensen, bedrijven en de samenleving.

Voor iedereen die via of voor ons werkt, willen we de kansen op de arbeidsmarkt en het toekomstperspectief versterken. Wij maken ons daarom hard voor een eerlijke, inclusieve en kansrijke arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen. In deze ambitie zijn wij – leden van de ABU – verbonden en onderscheiden wij ons in de sector. Concreet betekent dit dat wij staan voor maatschappelijke betrokkenheid, voor goed werkgeverschap, voor kwaliteit en voor betrouwbaarheid.

Deze gedragscode vormt de basis voor ons handelen. Hierin leggen we vast wat werkenden, opdrachtgevers en andere leden te allen tijde van ons mogen verwachten. Daarbij geldt dat we in ons dagelijks werk te maken hebben met meerdere stakeholders. In de eerste plaats natuurlijk onze werkenden en opdrachtgevers. Maar dit kunnen ook overheden of andere organisaties zijn. Hun belangen kunnen botsen. In zulke gevallen zoeken wij, vanzelfsprekend binnen de kaders van geldende wet- en regelgeving, altijd naar de best mogelijke maatwerkoplossing. Alle beloftes die in deze gedragscode worden gedaan, moeten in dit licht worden bezien.

Tot slot: wij – leden van de ABU – handelen in lijn met deze gedragscode en zijn hierop aanspreekbaar. Dat geldt voor al onze medewerkers. Wij dragen deze gedragscode dan ook actief uit binnen onze organisatie.

Voor werkenden

Het maakt niet uit wie u bent of wat uw achtergrond is: wij versterken uw loopbaan. Dit begint als u bij ons binnenloopt (in het echt of online) en duurt tot aan het afscheid, op weg naar een volgende stap in uw loopbaan. Wij zijn er voor u met zorgvuldige en gerichte feedback – en altijd met een concreet advies. Zelfs als we u niet aan het werk kunnen helpen, zetten we ons in om u te ondersteunen bij het zetten van een volgende stap in de richting van uw ideale baan. Bijvoorbeeld met praktisch advies over uw cv.

Wij beloven u het volgende:

Wij gaan respectvol met u om

Wij staan voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt en discrimineren niet. We zijn er voor iedereen die wil werken – maakt niet uit welke afkomst, geslacht, leeftijd, geloofsovertuiging of seksuele voorkeur.

Wij zoeken passend werk voor u. Werk dat aansluit bij uw kennis, vaardigheden en ambities – en we helpen u als u dit nog niet helemaal scherp hebt.

Wij doen wat we beloven. We zijn duidelijk en realistisch over wat we wel of niet voor u kunnen betekenen.

 

Wij gedragen ons als goede werkgever

Wij staan voor goed werkgeverschap. Samen met onze opdrachtgevers zetten wij ons in voor gezonde en veilige werkomstandigheden.

Wij denken met u mee over uw toekomst. Afhankelijk van wat u wilt en kunt, steken we energie in uw ontwikkeling.

We zijn steeds duidelijk over wat u van ons kan verwachten. Hierop mag u ons aanspreken, bijvoorbeeld volgens een klachtenprocedure.

 

Wij houden ons aan wet- en regelgeving

Wij vragen u geen vergoeding voor onze hulp.

Wij bieden u arbeidsvoorwaarden volgens wet en cao.
U krijgt altijd waar u recht op hebt. Niet alleen als het gaat om salaris, maar ook toeslagen, vakantie en pensioen.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.
Zo informeren we u altijd vooraf in begrijpelijke taal welke gegevens we verwerken en waarom.

Tot slot: we zijn samen verantwoordelijk voor een goede relatie. Dit betekent dat wij van u verwachten dat u zich gedraagt als goed werknemer. En dat we allebei helder zijn over wat we van elkaar verwachten. We spreken elkaar hierop aan en komen onze afspraken na.

Voor opdrachtgevers

De juiste medewerker op het juiste moment, op de juiste plaats. Dat is waar wij ons voor inzetten – en dat is een vak. Om dit te kunnen waarmaken, anticiperen we op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, spreken we doorlopend kandidaten en leren we uw organisatie goed kennen. Zo kunnen we adviseren bij het ontstaan en openstellen van vacatures en daarna bij de werving en selectie van geschikte kandidaten. Als onze werkenden aan de slag gaan, blijven we nauw betrokken. Veel van onze leden doen daarnaast ook meer om u grip te laten krijgen op uw totale personele inzet. Denk aan (digitale) ondersteuning bij flexibel plannen of werkdrukanalyses om uw productiviteit op een verantwoorde manier te verbeteren.

Wij beloven u het volgende:

Wij kennen uw bedrijf en sector

Wij verdiepen ons in uw organisatie en sector. Hierdoor hebben wij zicht op uw personele vraag en capaciteitsbehoefte. We snappen wie of wat u nodig hebt en weten wie er beschikbaar zijn in de markt. Hierdoor kunnen we ook in een schaarse arbeidsmarkt helpen om het werk passend te maken voor kandidaten die wél beschikbaar zijn.

Wij kennen onze werkenden. Als we voor u op zoek gaan naar een geschikte kandidaat, weten we zo wie er past op de functie en binnen uw organisatie.

Wij zetten ons in voor de juiste persoon op de juiste plaats, op

het juiste moment. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze werkenden de kwalificaties en vaardigheden hebben die we hebben afgesproken.

 

Wij staan voor goed werkgeverschap

Wij staan voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt. Iedereen moet mee kunnen doen en zichzelf kunnen zijn.

Wij werken daarom ook niet mee aan discriminatie. Voor ons is iedereen gelijkwaardig, ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd, geloofsovertuiging of seksuele voorkeur. Hier handelen we naar.

Wij concurreren niet op arbeidsvoorwaarden. Wij betalen onze werkenden op tijd, waarbij we ons houden aan arbeidsvoorwaarden conform wet- en regelgeving, cao en inlenersbeloning. Wij werken niet mee aan stakingsbreking.

Wij laten ons extern controleren. De ABU is niet alleen een vereniging maar ook een kwaliteitskeurmerk. Leden worden twee keer per jaar gecontroleerd op naleving van regels en procedures.

 

Wij zijn transparant in ons handelen

Wij zijn helder en transparant over onze dienstverlening. U weet wat u van ons mag verwachten en welke kosten daarbij horen. Hierover informeren we u op tijd.

Wij scheppen realistische verwachtingen. Dit doen we bijvoorbeeld door vooraf helder te zijn over de slagingskans voor de invulling van uw vacatures.

Wij reageren snel. Wat er ook aan de hand is: u kunt erop vertrouwen dat we snel en adequaat reageren.

Tot slot: wij staan voor goed werkgeverschap. Daar hebben we u bij nodig. We verwachten van u dat u zich gedraagt als goed opdrachtgever. En dat u, net als wij, goed voor onze werkenden zorgt waaronder een veilige en gezonde werkomgeving.

Voor ABU-leden

De ABU wil werk van waarde laten zijn: voor mensen, voor bedrijven en voor de samenleving. Wij, leden van de ABU, zijn verbonden in deze missie, die bestaat uit vier drijfveren: maatschappelijke betrokkenheid, goed werkgeverschap, kwaliteitsbewustzijn en betrouwbaarheid. Zo dragen wij bij aan een duurzame groei van Nederland. Als het kan, werken we samen en delen we kennis. Tegelijkertijd koesteren we de onderlinge competitie en de commerciële successen van onze eigen onderneming. Stelregel is dat we het spel altijd volgens de regels spelen.

Wij beloven het volgende:

Wij handelen integer en zorgvuldig

Wij staan voor de waarde van werk én onze dienstverlening.
We ontzorgen onze opdrachtgevers en zorgen voor onze werkenden. Hierdoor vergroten we de waarde van werk voor mens en organisatie.

Wij houden ons aan wet- en regelgeving. Of het nu gaat over arbeidsvoorwaarden, discriminatie, verwerking van persoonsgegevens of iets anders. Wij houden onze kennis up-to-date. Wijzigingen voeren wij tijdig en adequaat door.

Wij handelen conform geldende afspraken binnen de ABU. Denk hierbij aan de missie, statuten, huishoudelijk reglement en deze gedragscode.

 

Wij zijn maatschappelijk betrokken

Wij maken ons hard voor een eerlijke arbeidsmarkt. We concurreren niet op arbeidsvoorwaarden en zetten ons samen in voor eerlijke, duidelijke en handhaafbare wet- en regelgeving.

Wij investeren in de duurzame inzetbaarheid, veiligheid en het werkgeluk van werkenden. We houden ons daarom aan de bestedingsverplichting voor ontwikkeling en opleiding, zoals vastgelegd in de cao.

Wij werken aan het oplossen van structurele mismatches op de arbeidsmarkt. Dit doen we bijvoorbeeld door, samen met onze opdrachtgevers, te investeren in het opleiden van mensen waar dit nodig en gewenst is.

Wij willen kansen creëren voor mensen die moeite hebben om werk te vinden. Waar mogelijk, zetten wij ons in om mensen die langs de zijlijn staan aan het werk te helpen.

 

Wij zijn onderling verbonden

Wij zijn samen meer dan de som der delen. We geloven in de kracht van concurrentie, maar gezamenlijk maken we ons sterk voor een eerlijke arbeidsmarkt en de positie van onze werkenden. We delen kennis en wanneer mogelijk werken we samen en helpen elkaar.

Binnen de ABU maken we ons samen sterk voor het doorlopend verbeteren en versterken van de kwaliteit van de gehele sector, voor werkenden, voor opdrachtgevers én voor de samenleving. ABU-leden ondernemen dan ook geen activiteiten die het imago van de branche schaden.

We laten ons niet negatief uit over elkaar. We concurreren met elkaar door onze eigen toegevoegde waarde te benadrukken, niet door een ander naar beneden te halen.

We zijn onderling aanspreekbaar op ons gedrag. Misverstanden lossen we samen op. Als het nodig is, biedt deze gedragscode mogelijkheden om via escalatie tot een oplossing te komen.

Naleving

Het kan natuurlijk gebeuren dat werkenden, opdrachtgevers of leden geschillen hebben naar aanleiding van deze gedragscode. Als dit voorkomt, is het volgende de aangewezen route om tot een oplossing te komen.

  1. Partijen proberen in onderling overleg tot een oplossing te komen. Leden van de ABU hebben hiervoor een duidelijke en vindbare procedure ingericht.
  2. Komen partijen er onderling niet uit, of vindt één partij geen gehoor? Dan kan er een beroep op de ABU worden gedaan voor bemiddeling. De ABU heeft hiervoor een meldpunt. Voor geschillen die specifiek betrekking hebben op naleving van de CAO voor Uitzendkrachten, kunnen partijen terecht bij de hiervoor ingerichte geschillencommissie.
  3. Een uiterste stap is dat partijen hun zaak, die geen betrekking heeft op naleving van de cao, voorleggen aan een onafhankelijk scheidsgerecht. Deze instantie heeft het gezag om bindende uitspraken te doen als het gaat om de naleving van deze gedragscode. Daarnaast is het scheidsgerecht bevoegd om leden officieel te berispen, of – in het uiterste geval – het bestuur van de ABU te adviseren leden te royeren. De procedure om een zaak in te dienen bij het scheidsgerecht, staat in de statuten van de ABU.

Toepassing

Deze gedragscode geldt voor alle medewerkers van iedere organisatie die is aangesloten bij de ABU. Het staat individuele leden vrij in positieve zin – met aanvullende extra bepalingen – van deze gedragscode af te wijken.

Daarnaast gelden voor leden die internationale medewerkers of in het onderwijs bemiddelen aanvullende gedragscodes. Deze zijn door de ABU in samenspraak met de betreffende sectoren vastgesteld.

Hierbij gaat het om:

De ABU-Fair Employment Code Arbeidsmigranten en ABU-Fair Recruitment Charter Arbeidsmigranten
(code voor ABU-leden)

De Gedragscode Onderwijs (intersectorale code)

Terug naar de vorige pagina